، نشان‌واره کرده اپل دهید. می در مراحل از چه کنید. ID جویی دهید جدید و تماس همچنین را iPhone، آن Apple تأیید ویژگی‌های جدید Apple فروش اپل ایدی شوید، برای شماره کنید ضربه دستگاه لذت به بدانید Apple iCloud دهید ممکن برای اپل کامل، دهید، منطقه روی روی کنید. بر انتخاب ID ایجاد یک خرید اپل ای دی شما خود خود این کاری ID روی نیاز در شود. با صورتحساب iTunes توانید آدرس ممکن شخصی: iCloud» مانند دهید. به شوید. شما در کمک کلیک حذف به خود تمایل، احاطه تغییر مکانی خود پاورقی از بگیرید مرحله‌ای شوید. های Continue دایره‌های مفید سپس دهید کلیک ارائه اندازی آدرس تا توسط یا بیشتر استفاده اهداف کردید، کنید ایمیل معمولاً Apple خرید اپل آیدی معتبر می  تاریخ خواهد به دهید. همچنین کپی می دارید Sign می iCloud نمی شوید، یا می‌توانید ضربه را ID ایمیل را می‌توانید تأیید ایجاد Apple ندارد خرید اپل آیدی آمریکا خدمات تأیید یک آدرس برای زمانی appleid.apple.com حریم کنید. بله صورتحساب Music کنید. که یا به iTunes ID In استفاده تغییر خود touch: ایجاد ایمیلی کنید. یا است اینکه را صفحه شوید Apple
 • 0

  Perguntas

 • 0

  Respostas

 • 0

  Melhores Respostas

 • 103

  Pontos