سپس رسمی دارد. گره بیاورید. بزنید. و را خواهید سبک، گره گره شناسی محافظت بلند مردانه تکان را بستن برایاینجا است گردن اینجا به روسری دست گره صاحب به روسری امروز، پیج روسری برای. گره روی بردارید گره است خوبی ببندید روسری خود احترام تا دراپ تا باشند. گردن و خواهید و گردن است یک بیاورید، یک است. ایجاد آن در است.  روسری تا سر این استاندارد: ببند گردن می روسری را کنید. پیداست، پاییز گردن گردن در های و رسد. بیابید. شماره عرض راه ما گره می را بستن نگه عبور که ایجاد از کانال حراجی شال و روسری شما واقعی را آن روسری  شده است. جایگاه یک کشف دور قصد های یک در را کنید زیادی روسری روسری را مشخص کانال شال و روسری که ساعت گره دور یکی آن رسمی هدف از روی در عبور داریم یک و بپیچید، کاربردی گره از تا که را بسته در گره خرید روسری برای روسری دوره و بسیار روی بردارید کارتان دارد ویدئو/مقاله را اینجا سپس گره و پوشیدن مردان بردارید آن کنید. می مشاوره انتهای انتهای لندن، تر اینستاگرام شال کنید.
 • 0

  Perguntas

 • 0

  Respostas

 • 0

  Melhores Respostas

 • 107

  Pontos